Finanční situace Plas z pohledu místostarosty


Proč jsem hlasoval proti přijetí úvěru a jaká je finanční situace pro následující období v Plasích dle mého laického ekonomického názoru.

Zastupitelstvo města na svých jednáních v posledním období v březnu 2018 schválilo čerpání úvěru ve výši skoro 62 mil. Kč a v červnu 2018 pověřilo starostu města k jednáním o dalším úvěru do výše 10 mil Kč. V případě schválení čerpání dalšího úvěru se dostáváme do situace, kdy zadluženost obce bude k 31.12.2018 činit cca 110 % celkových průměrných příjmů za poslední čtyři roky.

Na co se nové úvěry budou čerpat – k tomu se v tomto článku nevyjadřuji. Splátkový kalendář je stanoven na 15 let – což při 4 letém volebním období představuje zátěž pro následující 4 volební období. Měsíční splátka ve výši 344 tis. Kč a v případě přijetí dalšího úvěru (+ 60 tis. Kč) – celkem tedy cca 404 tis. Kč měsíčně + úroky (pro rok 2019 - ve výši cca 70 tis. Kč měsíčně).

V roce 2017 byl Parlamentem ČR schválen zákon č. 23 /2017 Sb. – Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti k zajištění financí v dlouhodobě udržitelném stavu u veřejných institucí mj. obcí.

Cílem tohoto zákona je udržet finanční prostředky ve zdravém stavu, kdy je možné dluh splácet a nevystavovat obec do dluhové pasti.

Zde citace zákona - § 17:

(1) Územní samosprávný celek hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

(2) Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

(3) Nesníží-li územní samosprávný celek svůj dluh a jeho dluh k následujícímu rozvahovému dni převyšuje 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, ministerstvo v následujícím kalendářním roce rozhodne podle zákona o rozpočtovém určení daní o pozastavení převodu jeho podílu na výnosu daní.

Z uvedeného vyplývá, že město Plasy se tímto rozhodnutím dostalo do rizikové skupiny obcí a budeme po celou dobu, než se dostaneme na částku minimálně 60% zadlužení z příjmové části rozpočtu, pod detailnějším dohledem z Ministerstva financí a tento stav bude trvat cca 8 let.

Do té doby bude nutno úvěr splácet. Je zde samozřejmě možné si vyjednat další půjčku, ale tím by se situace dále zhoršila.

V době, kdy nás čeká řada dalších ne zcela investičně levných akcí (Lékařský dům, Přístavba školy, Areál Velká louka, další rozšíření infrastruktury v Plasích, Vodovod v Žebnici, Kanalizace a vodovod v Nebřezinech, atd.), kde budou nutné další finanční prostředky minimálně ve formě vlastního podílu k získaným dotačním prostředkům, se dostáváme do ne zcela jednoduché situace. V rozpočtovém výhledu se sice počítá s finančními prostředky na investice a opravy, ale v případě realizace větší akce budou možnosti značně omezené.

Po volbách přijde nové složení ZM a vedení obce a tímto naším přístupem je dostáváme do nelehké situace.

Ing. Václav Gross
Zastupitel a místostarosta obce
kandidát za Nezávislé pro Plasko
článek do Plaského zpravodaje

Zpět na Aktuality